Certyfikat PIM RBH

CERTYFIKAT PIM – ZLEĆ EKSPERTOWI PIM OKREŚLENIE STAWKI ZA WARSZTATOWE PRACE BLACHARSKO–LAKIERNICZE

Polska Izba Motoryzacji proponuje usługę polegającą na obliczeniu rzeczywistej, zgodnej z ponoszonymi przez serwis (warsztat) kosztami, stawki za prace warsztatowe (robociznę).

Podstawą do określenia stawki za robociznę jest wyliczenie kosztu roboczogodziny ponoszonego przez serwis. Koszt roboczogodziny jest sprawą indywidualną każdego serwisu i nie powinien być utożsamiany z kosztami funkcjonowania w innych serwisach, a tym bardziej nie powinien stanowić podstawy do określania tzw. „średniej stawki w regionie”.

Koszt roboczogodziny w serwisie zależy od wielu uwarunkowań, różnych dla każdego serwisu, głównie od poziomu kosztów bezpośrednich i pośrednich. Jednym z istotnych czynników jest poziom wynagrodzeń oraz stopień wyposażenia technicznego czy stosowanych technologii naprawczych.

Znajomość KOSZTU ROBOCZOGODZINY to podstawa do:

 • prawidłowego określenia stawki za prace warsztatowe (robociznę);
 • określenia aktualnej i przyszłej zyskowności warsztatu;
 • negocjacji stawek za robociznę z firmami ubezpieczeniowymi;
 • poszukiwania możliwości zwiększania efektywności i obniżania kosztów.

Jeżeli:

 • masz trudności z uzyskaniem godziwej stawki, w rozliczeniach z ubezpieczycielami, za wykonane naprawy blacharsko-lakiernicze;
 • poszukujesz argumentów dla uzasadnienia stosowanej stawki lub jej podwyższenia.

Zamów CERTYFIKAT PIM potwierdzający rzetelnie wyliczony koszt roboczogodziny i określona na jego podstawie sugerowana stawka za robociznę to narzędzie niezbędne do zarządzania kosztami warsztatu i współpracy z towarzystwami ubezpieczeniowymi.

KORZYŚCI DLA WARSZTATU Z PRZEPROWADZENIA CERTYFIKACJI:

 • Otrzymasz CERTYFIKAT potwierdzający rzetelnie wyliczony koszt roboczogodziny i określoną na jego podstawie sugerowaną stawkę za robociznę.
 • Otrzymasz pisemne opracowanie ( analizę ) wyników audytów z podaniem metodologii liczenia kosztu roboczogodziny oraz merytorycznym uzasadnieniem dla sugerowanej stawki.

CENA:

 • łączny koszt audytu i Certyfikatu 2950,00- PLN
 • łączny koszt audytu i Certyfikatu dla firm członkowskich PIM 2700, 00 PLN (firma musi przynależeć do PIM co najmniej 6 miesięcy)
 • W przypadku gdy w jednym mieście ( lub w odległości od siebie nie większej niż maksymalnie 50 km) dwie firmy zlecą taką usługę to każda z nich poniesie koszt w wysokości tylko 2500,00 – PLN netto. ( Dla tej usługi obowiązuje 23% VAT )

WYBRANE REKOMENDACJE:

 • „Certyfikat PIM rozwiązał większość problemów z uznawaniem naszej stawki przez niemal wszystkich ubezpieczycieli.” – J. Żukowski JKK Moto Sp z o.o. Katowice
 • „W końcu mam merytoryczny argument w negocjacjach z głównymi firmami na rynku ubezpieczeń.” – M. Michalik MOTO Sp. z o.o. Katowice.
 • „Już wiem ile mogę dać rabatu negocjując umowy na naprawy powypadkowe z firmami flotowymi.” – St. Kurzawski „KURZAWSKI S.A.” – Gorzów Wlkp.

Już dziś wyślij zgłoszenie na adres rosik@pim.pl

Szczegółowe informacje:

Ewa Rosik tel. 22 845 01 40, 606 332 653; e-mail rosik@pim.pl

Maciej Brzeziński tel. 509 583 758; e-mail brzezinski@pim.pl

PROCEDURA UZYSKANIA CERTYFIKATU PIM:

 1. Należy pobrać ze strony PIM „Zlecenie wykonania usługi Audyt RBH” (dokument zamieszczony również poniżej). Wypełnić i wysłać, na wskazany w nim adres. Zlecenie musi być podpisane przez Właściciela firmy lub w przypadku spółek prawa handlowego przez jedną z osób występujących w KRS, z podaniem stanowiska w Spółce.
 2. Oczekiwać na kontakt telefoniczny eksperta PIM; kontakt następuje nie później niż w ciągu 2-3 dni roboczych po zgłoszeniu.
 3. Po pobraniu ze strony zestawienia informacji i wykazu danych księgowych niezbędnych do obliczenia kosztu roboczogodziny sprawdzić czy są one możliwe do uzyskania. W tym celu najlepiej powierzyć te czynności działowi księgowości lub postępować według ustaleń z Ekspertem PIM.
 4. Utrzymywać kontakt z ekspertem PIM w celu uzgodnienia zakresu danych i informacji oraz ustaleniu terminu wizyty eksperta w firmie.
 5. Podczas ustalonej wizyty ekspert dokonuje audytu warsztatu pod względem jego rozwiązań architektoniczno-budowlanych, infrastruktury, wyposażenia technicznego, stosowanych technologii, wielkości zatrudnienia i elementów organizacji pracy. Obowiązkowe jest spotkanie Eksperta PIM z osobą zarządzającą (podpisaną na Zleceniu), Kierownikiem serwisu blacharsko-lakierniczego oraz w niektórych przypadkach z główną księgową/głównym księgowym.
 6. Podczas audytu należy okazać Ekspertowi PIM dokumenty potwierdzające prawidłowość gospodarki odpadami ( Umowy oraz karty przekazania odpadów ) oraz dokumenty potwierdzające wykonanie operatu środowiskowego.
 7. Należy dostarczyć Ekspertowi PIM (w formie papierowej lub elektronicznej ) wykaz urządzeń, sprzętu oraz narzędzi specjalistycznych i specjalnych będących na wyposażeniu serwisu.
 8. W ciągu kolejnych 5-6 dni roboczych po wizycie ekspert kontaktuje się z firmą i przekazuje wyniki obliczeń, a  w ciągu kolejnych 5-6 dni roboczych dociera do firmy przesyłka zawierająca Certyfikat oraz pisemne opracowanie zawierające analizę i metodę obliczeniową kosztu roboczogodziny.

W ośmiu nieskomplikowanych i mało absorbujących punktach można przedstawić realizowany w praktyce tryb uzyskiwania Certyfikatu PIM. Prawdą jest oczywiście, że nie ma w naszym kraju przepisów prawa nakazujących bezwzględne stosowanie się do treści zawartych w takim certyfikacie. Ale nie ma również podstaw, aby takie wyliczenia, jako dokonane przez niezależny organ, bezzasadnie odrzucać. Polska Izba Motoryzacji jest organem powołanym do działania dla pożytku wszystkich uczestników rynku motoryzacyjnego i stara się od chwili swego powstania zachować obiektywizm w działaniu, stając po stronie prawa i równego traktowania się, w kontaktach wzajemnych, wszystkich stron tego rynku.

Dokumenty do pobrania: